top of page
IMG_2923.jpg

חינוך חברתי-קהילתי

אודות בית הספר > חינוך חברתי קהילתי

יעדי החינוך החברתי- קהילתי

תכנית החינוך החברתי – קהילתי- ייעוצי מושתת על ראייה ארבע שנתית לשכבות הגיל ט'-י"ב. התכנית פועלת בהתאם לתכנית הליבה החדשה לשעת מחנך. אנו מאמינים כי הנכסים שאיתם יוצאים בוגרינו מבית הספר אינם רק ציוני הבגרות (החשובים בפני עצמם), כי אם ערכים ותרבות אליהם נחשפו, בהם דנו ושאת חלקם הפנימו.

בית ספרנו רואה בהקניית ערכים של סובלנות, מעורבות ולקיחת אחריות בסיס לטיפוח המימוש העצמי וחיזוק תחושת השייכות, יחד עם קידום המוטיבציה של התלמיד/ה לתרום  וליטול תפקידים כחלק מהמחויבות החברתית, נבנתה תכנית ארבע שנתית המשלבת תכנית ערכית עם פעולות העשרה תרבותית כגון: יציאה לתיאטרון, צפייה מודרכת בסרטים, הרצאות, השתתפות בסדנאות (למשל: חינוך מיני, חינוך נגד אלימות, מניעת התמכרויות), הרצאות, מפגשים עם דמויות ייחודיות המעבירות מסר משמעותי, סיורים להכרת הארץ וימי התרמה.

הנחיית מחנכים באשר לשיעורי החינוך, קיום קשר אישי רצוף עם מחנכי הכיתות הן במסגרות ישיבת מחנכים, בתקשורת מקוונת והן בשיחות אישיות לצורך קבלת משוב והפקת לקחים נערכים באופן שיטתי ומסודר. שיעורי החינוך מועברים תוך שימוש במתודות שונות ומגוונות: דיון במליאה, שימוש במדיה, עיתונות כתובה ופעולות באמצעות גורמים מקצועיים חיצוניים, בנוסף לצוות המקצועי של ביה"ס.

אנו שמים דגש על חגי ומורשת ישראל ומקפידים להעביר שיעורי חינוך ופעילויות מגוונות להדגשת חשיבותם בלוח השנה.

כולם יכולים.PNG

הנהגת התלמידים בתיכון אלון

הנהגה התלמידים.webp

מועצת התלמידים בבית הספר, המונחית והמודרכת על ידי מינהל החברה והנוער במשרדנו, היא אתגר חינוכי לטיפוח מנהיגות נוער המושתתת על ערכים דמוקרטיים. הפעילות במועצה מאפשרת התנסות באזרחות פעילה תוך עמידה על זכויות האדם והאזרח. מעורבותה של המועצה בחיי בית הספר תסייע לחיזוק קהילת בית הספר כגוף חינוכי המטפח את תלמידיו לקראת חיים בחברה דמוקרטית ותחזק את השתייכות התלמידים לבית הספר ולעקרונותיו.
מועצת התלמידים בבית הספר נבחרת בבחירות דמוקרטיות, ועליה לייצג את כלל תלמידי בית הספר; כמו כן עליה לדאוג לייצוג קבוצות ייחודיות, כמו עולים, תלמידי החינוך המיוחד, תלמידים בעלי ליקויי למידה ונציגי מסלולים ייחודיים בבית הספר. על כל מועצה לפעול תוך שמירה על מדיניות המוסד החינוכי ועל דגשיו.

Our Services

מדוע צריך לטפח את תרבות ההנהגה בקרב בני נוער?

בני נוער הנבחרים על ידי חבריהם מתנסים בקבלת החלטות, בביצוע תוכניות, בדיווח לבוחריהם, בחשיפה לביקורת – כל זאת בליווי של מבוגר (מנחה-מלווה) המסייע להם להבין את הלקחים, לבחור אמצעים מתאימים למשימה, והעיקר – לבחון כל מעשה בחינה ערכית. תהליך כזה עשוי לסייע בפיתוח מנהיגות הפועלת על בסיס גלוי ומכירה היטב את "כללי המשחק" של התמודדות ציבורית במשטר דמוקרטי. תופעה זו, אם אכן תקיף בתי ספר רבים וקהילות רבות, צופנת בקרבה פוטנציאל השפעה רב ערך על תרבות ההנהגה במדינת ישראל.

bottom of page